Czym są wytyczne GRI i w jakim celu zostały stworzone?

wytyczne gri

Wytyczne GRI (Global Reporting Initiative) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla firm.

Czym są wytyczne GRI?

Ich historia sięga lat 90. XX wieku i wiąże się z koncepcją stworzenia mechanizmu odpowiedzialności za środowisko. Współcześnie celem GRI jest stworzenie ujednoliconych i ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów funkcjonowania organizacji.

Ramy te mają służyć zwiększeniu jakości i porównywalności globalnej oraz stanowić reprezentację zarówno pozytywnych, jak i negatywnych działań organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Do tej pory opublikowano sześć wersji wytycznych stanowiących globalne ramy raportowania: 

 • GRI Gudelines opublikowane w 2000 roku,
 • GRI G2 opublikowane w 2002 roku,
 • GRI G3 opublikowane w 2006 roku, 
 • GRI G3.1 opublikowane w 2011 roku,
 • GRI G4 opublikowane w 2013 roku,
 • GRI Standards opublikowane w 2016 roku i obowiązujące do dzisiaj.

Ciągłe aktualizowanie Zasad Raportowania GRI sprawia, że odpowiadają one najnowszym przepisom i umożliwiają pociąganie do odpowiedzialności organizacji w związku ze społecznym i środowiskowym wpływem ich działalności

GRI Standards

Obowiązujące współcześnie wytyczne GRI Standards zostały zaprojektowane do użytku przez organizacje działające w dowolnym sektorze oraz dowolnej lokalizacji. Pozwalają one na uwzględnienie praktycznych aspektów funkcjonowania zarówno działających lokalnie małych firm, jak i międzynarodowych korporacji prowadzących operacje na całym świecie. 

Z uwagi na ich uniwersalny charakter, regulacje wynikające z Zasad Raportowania GRI Standards nadają się do zastosowania we wszystkich sektorach gospodarki, także w organizacjach non-profit i sektorze organizacji pozarządowych. Skonsolidowany zestaw GRI Standards składa się z 36 standardów indywidualnych podzielonych na następujące grupy:

 • standardy o charakterze ogólnym – mają one zastosowanie do każdej organizacji, która przygotowuje raport na temat zrównoważonego rozwoju,
 • standardy tematyczne, wśród których można wyodrębnić podgrupy w postaci:
 • standardów ekonomicznych,
 • standardów środowiskowych,
 • standardów społecznych.

Zastosowanie GRI Standards pozwala na elastyczność – organizacja może zdecydować się na przestrzeganie wszystkich standardów, lub wybrać tylko ich część. 

Kiedy i w jakim celu stosuje się GRI Standards?

GRI Standards jest stosowane przez wszystkie organizacje chcące wykazać, że prowadzona przez nie działalność przebiega zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Współcześnie dla prowadzenia rentownej działalności gospodarczej konieczne jest również zapewnienie partnerów biznesowych, że wszelkie działania podejmowane przez organizację przeprowadzane są z zachowaniem zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

GRI Standards są sposobem na zapewnienie interesariuszy o otwartości dialogu i prawdziwości przedstawionych informacji ze stanem rzeczywistym. Sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju stosowane jest również w celu:

 • mierzenia wyników,
 • zarządzania zmianami,
 • wyznaczania celów działalności organizacji.

Dzięki sporządzaniu raportów dotyczących przestrzegania norm GRI Standars, które zawierają wskaźniki opisujące pozytywne i negatywne oddziaływanie organizacji na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, można łatwiej zrozumieć i zarządzać wpływem zrównoważonego rozwoju na strategię i działania podejmowane przez organizację.

Wytyczne stanowią obecnie najbardziej znany i najczęściej wykorzystywany dokument pomagający przygotować raporty finansowe organizacjom na całym świecie. 

gri

Organizacje stosujące wytyczne GRI 

Wykorzystywanie standardu raportowania z użyciem wytycznych GRI stanowi globalny trend w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością i aspektami zrównoważonego rozwoju. Trend ten obejmuje obecnie liczną grupę przedsiębiorstw na całym świecie niezależnie od ich wielkości i obszaru działania. Z wytycznych GRI Standards mogą korzystać wszystkie podmioty chcące składać kompleksowe sprawozdania ze swojej działalności na takich płaszczyznach, jak:

 • płaszczyzna ekonomiczna,
 • płaszczyzna społeczna,
 • ochrona środowiska.

Wśród organizacji współpracujących i strategicznych partnerów Zasad Raportowania GRI Standards znajdują się między innymi:

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych – Global Compact oraz Communication on Progress,
 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO 26000 i Międzynarodowa norma odpowiedzialności społecznej,
 • Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego – IIRC

GRI Standards są ważnym dokumentem o charakterze międzynarodowym, który wspiera rozwój raportowania społecznego i stanowi element pomocny w ujawnianiu wybranych informacji niefinansowych dalej wykorzystywanych do porównywania organizacji między sobą.