Czy pracodawca może wezwać lekarza do pracy, gdy przebywa on na urlopie wychowawczym?

Porady prawne dla lekarzy - urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest jednym z urlopów przysługujących rodzicom w związku z posiadaniem potomstwa. To, kto może go otrzymać oraz jakie są prawa i obowiązki przebywającego na urlopie wychowawczym pracownika jest ściśle regulowane prawnie.

Regulacje prawne w zakresie urlopów wychowawczych przysługujących pracownikom medycznym

Regulacje prawne dotyczące urlopu wychowawczego wynikają z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Przepisy te są jednakowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na mocy umowy o pracę, dotyczą więc również pracowników medycznych.

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Do okresu zatrudnienia wlicza się przy tym również poprzednie okresy zatrudnienia.

  • Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, warto jednak pamiętać, że udzielany jest on na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Należy również zauważyć, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego – w praktyce oznacza to, że jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Pełne 36 miesięcy przysługuje wyłącznie rodzicom wychowującym dziecko samotnie w sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska lub władza rodzicielska została mu odebrana, ograniczona bądź zawieszona.

Porady prawne dla lekarzy - urlop wychowawczy

  • Czy wymiar urlopu wychowawczego na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ulega zmianie?

Rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

  • Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może zostać zwolniony?

Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, w okresie rozpoczynającym się na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu aż do dnia jego zakończenia podlega szczególnej ochronie w kwestii stosunku pracy. Ochrona ta oznacza, że w tym okresie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Warto jednak zauważyć, że okres ochrony przestaje obowiązywać w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w sytuacji, gdy zachodzą szczególne przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi pozostającemu na urlopie wychowawczym jest również możliwe w wypadku zwolnień grupowych, a także indywidualnych zwolnień przeprowadzanych w myśl przepisów regulujących rozwiązywanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  • Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podejmować pracę zarobkową?

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do podejmowania pracy zarobkowej zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy. Może również prowadzić inną działalność, pobierać nauki oraz uczestniczyć w szkoleniach i kursach.

Każda tego typu działalność pracownika nie może jednak kolidować z obowiązkiem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, który stanowi powód i podstawę do udzielenia urlopu wychowawczego.

Możliwość przerwania urlopu wychowawczego i wezwania pracownika medycznego do pracy

Pracownik medyczny oraz każdy inny pracownik zatrudniony na mocy umowy o pracę, który przebywa na urlopie wychowawczym, nie może zostać wezwany do pracy przez pracodawcę. Przerwanie urlopu wychowawczego z równoczesnym wezwaniem do podjęcia czynności służbowych może odbyć się wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W takim wypadku pracodawca wydaje pracownikowi polecenie stawienia się do pracy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji na temat statusu opieki nad dzieckiem i nie wcześniej niż 3 dni od wysłania wezwania.

Sytuacja, w której zarząd szpitala staje przed koniecznością powołania dodatkowych osób do pracy nie stanowi podstawy do przymusowego skrócenia urlopu wychowawczego pracownika medycznego.

Porady prawne dla lekarzy - urlop wychowawczy

Porady prawne dla lekarzy

Kancelaria Pawełczyk Kozik specjalizuje się w poradach prawnych dla lekarzy i posiada wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z ochroną prawną tej grupy zawodowej. Pracownicy medyczni mogą liczyć na doradztwo w kwestii regulacji stosunku pracy ze strony wykwalifikowanych radców prawnych gotowych udzielać odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy oraz praw i obowiązków podmiotów leczniczych.